ระบบบริหารจัดการขยะ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.ได้พัฒนาระบบ ภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการติดตาม สถานการณ์ขยะ และเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนให้หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง และสะท้อนให้ผู้บริหารในระดับจังหวัดและ ระดับประเทศ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้องและสามารถจัดสรรความ ช่วยเหลือได้อย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญ ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทำไมเราถึงทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการขยะ

เราพัฒนาและอออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web/Mobile Application)เพื่อให้เรา สามารถติดตามสถานการณ์ขยะในระกับจังหวัด และเรายังพัฒนา เครื่องมือช่วย ในการประเมินสถานการณ์ เพื่อการบริหารจัดการขยะในระดับ จังหวัดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเราสามารถใช้เครื่องมือในการสำรวจ ตรวจสอบข้อมูล และรายงาน สถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ ตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน

ความสามารถของระบบ

สรุปภาพรวมของจังหวัด (สมุทรสาคร)

แห่ง

จำนวนบ่อกำจัดขยะในปี 2563

ตัน/วัน

ปริมาณขยะจากการสำรวจวันนี้
ปริมาณขยะแยกเป็น รายปี (2558 - 2563)

ประเภทการกำจัดขยะปี 2563